Saturno Buttò, Gérard Guyomard, Ketra, Biagio Pancino, Tono Zancanaro - Erotico/Eretico